Φοιτηση

Οι µαθητές είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα µαθήµατά τους. Σε περίπτωση αδυναµίας τους να προσέλθουν στο µάθηµα κρίνεται σκόπιµο να ενηµερώνεται η Γραµµατεία. Επιπλέον, θεωρείται απολύτως αναγκαίο οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διεργασία και να προσέρχονται επαρκώς προετοιµασµένοι στα διαγωνίσµατα του φροντιστηρίου. Μόνον όταν πληρούνται οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις η εκπαιδευτική πρόταση επιτυχίας των Φροντιστηρίων νόηση καθίσταται αποτελεσµατική.