Συγκροτηση Τμηματων

Με βάση το Σύστηµα Ποιότητας που τα Φροντιστήρια νόηση έχουν διαµορφώσει και απαρέγκλιτα εφαρµόζουν, τα τµήµατα είναι ολιγομελείς - ομοιογενείς ομάδες, ώστε η οµοιογένεια και η καλή συνεργασία των µαθητών να επιτρέπουν την οµαλή ροή των απαιτούµενων διαδικασιών και την εποικοδοµητική διδασκαλία. Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τµηµάτων αποτελεί το επίπεδο των µαθητών.

Δευτερεύοντα κριτήρια, όπως το σχολείο προέλευσης ή οι διαπροσωπικές σχέσεις των µαθητών είναι δυνατόν σε ορισµένες περιπτώσεις να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τµηµάτων. Αποτελεί δικαίωµα του Διευθυντή Σπουδών να αλλάξει τη σύνθεση κάποιου τµήµατος, αν κρίνει ότι αυτή η µεταβολή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα ή ότι λειτουργεί θετικά από παιδαγωγική άποψη.