Υπευθυνος Τμηματος

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών που τα Φροντιστήρια νόηση προσφέρουν, καθιερώθηκε ο ρόλος του υπευθύνου τµήµατος. Πρόκειται για κάποιον ειδικά επιλεγµένο και εκπαιδευµένο καθηγητή του τµήµατος στο οποίο φοιτά ο µαθητής και ο οποίος έχει την υποχρέωση - υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Σπουδών:

  • Να παρακολουθεί σε συνεργασία µε τους καθηγητές την επίδοση των µαθητών.
  • Να ενηµερώνει τακτικά και εκτάκτως για κάθε µεταβολή - θετική ή αρνητική - της προόδου του µαθητή.
  • Να προτείνει τρόπους παρέµβασης, ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα.
  • Να εντοπίζει προβλήµατα ή παράπονα των µαθητών και να ενηµερώνει τη Διεύθυνση Σπουδών.